10 674 z 20 000 podpisów

Adresaci Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Kolejne instancje podejmujące decyzję.

Planowana w Wielkopolsce kolejna kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Ościsłowo” to krótkotrwały zysk dla prywatnej firmy oraz nieodwracalne straty dla środowiska i ludzi.

Jak alarmują mieszkańcy i lokalne samorządy, w związku z funkcjonowaniem obecnych kopalni odkrywkowych już teraz w okolicy brakuje wody w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach.

Wraz z mieszkańcami Wielkopolski i Kujaw sprzeciwiamy się niszczeniu środowiska i co za tym stoi, miejsc pracy oraz przyszłości tego regionu. Sprzeciwiamy się także inwestycji w jeden z najbrudniejszych surowców. Jego dalsze spalanie będzie miało wymierny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców całego regionu i Polski.

Węgiel brunatny – brudne i niszczące klimat źródło energii - odchodzi w przeszłość. Nie możemy dopuścić, by pozostawił po sobie kolejny zdegradowany region. Dlatego domagamy się podjęcia wszelkich działań na rzecz zatrzymania inwestycji zaczynając od wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”.

Kampania jest wspólną inicjatywą Ogólnopolskiej „Koalicji Rozwój Tak – Odkrywki Nie” i Akcji Demokracji.

Gdzie ma powstać kopalnia „Ościsłowo”?

Budowa kopalni „Ościsłowo”, która zajmie obszar 1580ha, planowana jest na granicy Wielkopolski i Kujaw (woj. Wielkopolskie) w gminach Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Są to bardzo cenne przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie tereny, sąsiadujące bezpośrednio z obszarami chronionymi. Prawo krajowe chroni Nadgoplański Park Tysiąclecia i Powidzki Park Krajobrazowy. Prawem międzynarodowym chronione są obszary: Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie, Jezioro Gopło, Ostoja Nadgoplańska.

Dodatkowo często goszczą tu pielgrzymi i turyści z innych regionów Polski. Na terenie gminy Ślesin w miejscowości Licheń Stary wybudowano największe w Europie sanktuarium maryjne. Dzięki temu w regionie obecna jest rozbudowana baza turystyczna.


Kto stoi za tą inwestycją?

Za inwestycją stoi prywatna, notowana na giełdzie, spółka ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów -Adamów -Konin SA) wytwarzająca energię z węgla brunatnego. Posiada ona 4 elektrownie opalane węglem brunatnym w centralnej Polsce i zależy jej na wydobyciu surowca. Jednocześnie z raportów finansowych spółki wynika, że kopalnia „Ościsłowo” to prawdopodobnie ich ostatnia inwestycja w wydobycie. Prawdopodobnie dlatego, że przestaje to być opłacalne.

ZE PAK w pogoni za zyskiem nie jest zainteresowany dyskusją o całościowym rachunku zysków i strat dla ogółu społeczeństwa oraz dla lokalnej społeczności. Firma już teraz uchyla się od realizacji zobowiązań, które złożyła lokalnym władzom samorządowym w związku z poprzednimi inwestycjami. ZE PAK miał odtworzyć źródła ciepła dla miast Turek i Konin (w miejsce zamykanych elektrowni Adamów i Konin). Jednak wycofał się z tych zobowiązań i do końca tego roku Turek musi sam wybudować ciepłownię.


Jak nowa kopalnia wpłynie na jeziora i inne zasoby wodne?

Polska ma jedne z najniższych w Europie zasoby wody na mieszkańca. Środowisko wodne jest tym elementem środowiska naturalnego, który jest najbardziej poszkodowany wskutek działalności górniczej. W celu zapewnienia pracy kopalni odkrywkowej odpompowywane są olbrzymie ilości wód podziemnych, tak aby tereny wydobycia węgla znajdującego się poniżej powierzchni mogły być przez czas pracy suche. Lej depresji powstały po wydobyciu sprawia, że w okolicy wysychają studnie, rzeki i obniża się poziom jezior.

Od początku wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce wypompowano z ziemi 12 mld3 wody, 70% łącznej objętości wszystkich jezior w Polsce. Mieszkańcy i lokalne władze samorządowe alarmują, że w związku z funkcjonowaniem obecnych kopalni odkrywkowych już teraz brakuje wody w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach.


Jak nowa inwestycja wpłynie na zdrowie ludzi?

Oparcie całej polskiej gospodarki na węglu (kamiennym i brunatnym) jest przyczyną fatalnego stanu powietrza w Polsce. Spalanie węgla brunatnego w elektrowniach i piecach domowych ma szczególnie fatalne skutki, zawiera on bowiem bardzo dużo siarki, metali ciężkich i popiołów.

Emisja zanieczyszczeń ze złóż, które planuje wydobyć ZE PAK w kopalniach Ościsłowo i Dębe Wielkie (druga planowana inwestycja), spowoduje szacunkowo w skali całej Polski zwiększenie o 21 liczby przedwczesnych zgonów, o 94 przewlekłych zapaleń oskrzeli,oraz o 641 zapaleń oskrzeli u dzieci.

Szacowane koszty związane z wpływem na zdrowie (rozumiane jako koszty leków, zwolnień i leczenia ludzi), powstałe w wyniku działania elektrowni należących do ZE PAK w 2013 r. wyniosły od 3 do ponad 5 miliardów złotych!


W jaki sposób odkrywka zagraża rolnictwu?

Straty w rolnictwie i powiązanym przemyśle wyniosą między 2,5 a 4 miliardy złotych (od momentu wybudowania kopalni do czasu zrewitalizowania terenów). Będą to koszty poniesione przez zwykłych ludzi i małych przedsiębiorców, w imię zysku prywatnej spółki.

Budowa każdej kolejnej kopalni odkrywkowej pociąga za sobą wiele katastrofalnych skutków dla rolnictwa. Na podstawie badań wpływu działających już dziś w regionie odkrywek można stwierdzić, że plony w rolnictwie spadną o co najmniej 17%. Wiele gruntów rolnych będzie musiało ulec zniszczeniu, a wsie zostaną usunięte. Obniżenie poziomu wód będzie miało wpływ na jakość plonów pozostałych gospodarstw.


Co myślą mieszkańcy zagrożonego regionu?

Budowa kolejnych kopalni spotyka się z coraz większym oporem społecznym. W czerwcu 2015 r. przeciwnicy odkrywek wygrali referendum w gminie Babiak w północno-wschodniej Wielkopolsce. Przeciwko odkrywce w Ościsłowie wypowiedziały się władze samorządowe gminy Wilczyn oraz gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego. Są to gminy, które odczułyby tylko negatywne skutki, uruchomienia odkrywki Ościsłowo nie otrzymując w zamian nic. Postulaty protestujących wspiera także wojewoda Kujawsko-Pomorski.


Jaką decyzję wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu jest odpowiedzialna za wydawanie decyzji środowiskowych dla nowych inwestycji na terenie województwa. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja środowiskowa może być zarówno pozytywna jak i odmowna. Pozytywna decyzja środowiskowa jest niezbędna dla uzyskania kolejnych pozwoleń związanych z nową inwestycją. Bez niej kopalni nie będzie.

10 marca 2017 roku RDOŚ wydał negatywną decyzję środowiskową dla kopalni Ościsłowo. Urząd stwierdził, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na Jezioro Wilczyńskie, będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie.


Jaka jest rola Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do RDOŚ. ZEPAK odwołał się od decyzji poznańskiego oddziału kierując wniosek do Generalnej Dyrekcji w Warszawie. Jej rolą jest teraz rozpatrzenie odwołania. Może je przyjąć i sprawa wróci do Poznania do ponownego rozpatrzenia bądź w całości odrzucić. Wtedy inwestor ma prawo odwołać się do sądu.


Dlaczego kierujemy nasz apel do wielu podmiotów jednocześnie?

Postępowania administracyjne tego typu mogą mieć wiele odsłon. Dlatego chcemy żeby podpisy zebrane pod apelem przeciwko budowie Ościsłowa były aktualne na każdym etapie postępowania. Pulę podpisów za każdym razem będziemy dostarczać nowemu decydentowi w powołanemu w tej sprawie.


Czy węgiel to dobra inwestycja?

Szacowane koszty związane z wpływem na zdrowie, jakie spowodowały elektrownie należące do ZE PAK w 2013 r. wyniosły od 3 do ponad 5 miliardów złotych i były od 13 do 25 razy wyższe niż zyski netto spółki! Wielkopolska i Kujawy mają dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Jej produkcja w znacznie większym stopniu przekłada się na zrównoważony rozwój regionu, zapewnienie miejsc pracy i dochodów dla społeczności niż zaplanowana na zaledwie 15 lat eksploatacja złoża i pozostawienie wielkiej dziury w ziemi.


Czy wydobycie węgla brunatnego da się pogodzić z ochroną klimatu?

Nie. Aby uniknąć katastrofy klimatycznej musimy pozostawić większość paliw kopalnych tam, skąd pochodzą, czyli pod ziemią. Kopalnie już istniejące powinny być systematycznie zamykane. W tej sytuacji otwieranie nowych to wielkie niebezpieczeństwo dla nas i naszych dzieci.o.


Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu! Stawką jest woda, cenne przyrodniczo tereny Wielkopolski i przyszłość regionu.

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Możesz również poinfomować znajomych przez wysłanie im e-maila zawierającego link do apelu: https://akcjademokracja.pl/oscislowo.

Przykładowa treść e-maila:

Witajcie!

Podpisałem/am apel przeciwko budowie odkrywki węgla brunatnego "Ościsłowo" w Wielkopolsce. Jest to inwestycja, która zniszczy region i wysuszy wody Pojezierza Gnieźnieńskiego. Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówiła zgody na budowę. Stało się tak też dzięki temu, że wiele osób zgłosiło swój sprzeciw i podpisało się pod apelem. Teraz inwestor złożył odwołanie. Apel będzie ponownie dostarczony. Zachęcam Was do poparcia tej sprawy. Wystarczy wejść na stronę: https://akcjademokracja.pl/oscislowo i kliknąć.

Pozdrawiam,

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie na rzecz ochrony środowiska, prosimy Cię o wpłacanie choćby symbolicznych 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn