26 265 z 50 000 podpisów

Adresaci członkowie i członkinie Komisji Europejskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Click to read English version

Polskie sądy to europejskie sądy. Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej o złożenie wniosku o skargę na tzw. ustawę kagańcową [1] wraz z zabezpieczeniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Trybunał ma, wynikającą ze zobowiązań międzynarodowych Polski, możliwość zablokowania ustawy kagańcowej. Ustawa ta zagraża prawom każdego i każdej z nas, wprowadzając mechanizmy uzależniające działania sędziów i sądów od nacisków partii rządzącej.

Środowiska prawnicze i obywatelskie od samego początku prac nad ustawą podkreślają jej niezgodność z prawem Unii Europejskiej i polską Konstytucją [2]. Jako obywatele i obywatelki, mieszkańcy i mieszkanki Polski oraz solidaryzujący się nami z Europejczycy i Europejki, nie godzimy się na stopniowe wyprowadzanie Polski ze wspólnoty europejskiej [3] - znaczącym krokiem do tego jest ustawa kagańcowa. Unia Europejska jest przede wszystkim wspólnotą wartości, a jedną z najważniejszych z nich jest demokracja i praworządność. Miejsce praworządnej Polski jest w Europie.

Kampania realizowana przez Akcję Demokrację w partnerstwie z Komitetem Obrony Demokracji, Obywatelami RP, Frontem Europejskim, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Wolnymi Sądami, Amnesty International Polska, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Projektem:Polska.

Akcja Demokracja Ogólnopolski Strajk Kobiet Obywatele RP Front Europejski Obywatele RP Projekt Polska

Uzasadnienie

4 lutego 2020 r. Andrzej Duda podpisał ustawę kagańcową. Jej przepisy wejdą w życie 7 dni od podpisu prezydenta. Trybunał Sprawiedliwości UE to jedyny organ, który może powstrzymać destrukcję polskiego wymiaru sprawiedliwości - zawiesić działanie ustawy kagańcowej.

Ustawa kagańcowa faktycznie znosi niezawisłość sędziowską. Sędziowie będą mogli być ukarani za wykonywanie swoich obowiązków, takich jak badanie prawidłowości wyboru składów sędziowskich. Zniesiony zostaje także samorząd sędziowski. Po przyjęciu tej ustawy sędziowie nie będą mogli występować w obronie naszych praw. Już obecne przepisy pokazały, że postanowienia polskich sądów nie będą respektowane w krajach Unii Europejskiej [4]. Miejsce Polski jest w Europie. Chcemy w niej być i prawnie i faktycznie. Europa musi być oparta na fundamencie niezależności sądów, niezawisłości sędziów i trójpodziału władzy.

Komisja Europejska stanęła już wielokrotnie na wysokości zadania. W obronie niezależności Sądu Najwyższego w 2018 roku wystąpiła ze skargą i wnioskiem o zabezpieczenie. W styczniu 2020 roku złożyła wniosek o zabezpieczenie w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Teraz potrzebny jest trzeci wniosek o zabezpieczenie do Trybunału Sprawiedliwości UE, który spowoduje, że niezgodna z prawem polskim i europejskim ustawa kagańcowa pozostanie tylko na papierze.

[1] Pełny tytuł ustawy: ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, treść i ścieżka legislacyjna: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=69

[2] OKO.press prześwietla ustawę kagańcową, czyli wszystkie powody, by iść na Marsz 1000 Tóg, Oko.press, 11.01.2020 r.

[3] Za pozostaniem w Unii opowiedziało się 89 proc. Innego zdania było jedynie 6 proc. ankietowanych, zaś 5 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania na ten temat., “Polacy chcą wyjść z UE? Sondaż nie pozostawia złudzeń”, 2.02.2020 r., SE.pl

[4a] “Holandia wstrzymała ekstradycję 11 Polaków. "Obawy o prawa do rzetelnego procesu", wyborcza.pl, 7.1.2019,

[4b] Irlandzki sąd zawiesza 20 ekstradycji do Polski, Rp.pl, 16.10.2018

English version

Europe, do not give up on Poland!

The addressees are members of the European Commission, the Deputy Chairperson of the European Commission, Vera Jourova, and the Chairperson of the European Commission, Ursula von der Leyen

Polish courts are European courts. That is why we are approaching the European Commission to file a complaint regarding the so-called Muzzle Act,[1] together with a request for an injunction, with the Court of Justice of the European Union (CJEU). The Court of Justice has the ability to block the Muzzle Act through Poland’s international obligations. This Act poses a threat to all of us by introducing mechanisms making the activities of judges and courts dependent on the pressure of the ruling party.

Legal and civic circles have been emphasizing its incompatibility with European Union law and the Polish Constitution since the start of work on the Act.[2] As citizens, the inhabitants of Poland and Europeans who are solidarizing with us, we disagree with the gradual removal of the European Community from Poland [3] – a major step in this direction is the Muzzle Act. The European Union is primarily a community of values, while democracy and the rule of law are among the most important of these. The place of a Poland governed by the rule of law is in Europe.

Campaign held in partnership with the Committee for the Defence of Democracy, the Citizens of the Republic of Poland, the European Front, Polish Women's Strike, Free Courts initiative, Amnesty International Poland and Helsinki Foundation for Human Rights Poland.

Justification

Andrzej Duda signed the Muzzle Act on 4 February 2020. Its provisions will come into effect 7 days from the date of its signature by the president. The Court of Law of the EU is the only authority that can stop the destruction of the Polish justice administration – suspend the operation of the Muzzle Act.

The Muzzle Act actually abolishes judicial independence. It will be possible to punish judges for performing their duties, such as analysing the correctness of the choice of benches. The judicial association will also be abolished. Judges will not be able to stand up in defence of our rights after the acceptance of this Act. The current laws have already shown that the decisions of Polish courts will not be respected in European Union Member States.[4] Poland’s place is in Europe. We want to be in it legally and actually. Europe must be based on a foundation of independence of courts, impartiality of judges and the separation of powers.

The European Commission has already repeatedly stepped up to the mark. It lodged a complaint and a request for an injunction in 2018 in defence of the independence of the Supreme Court. It submitted a motion for an injunction regarding the Disciplinary Chamber in January 2020. Now, a third request for an injunction needs to be filed with the Court of Justice of the EU, to ensure that the Muzzle Act, which is incompatible with Polish and European law, only remains on paper.

[1] Full title of the Act: Act amending the Law on the structure of the Ordinary Courts, the Act on the Supreme Court and certain other Acts, content and legislative path: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=69

[2] OKO.press examines the Muzzle Act, namely all reasons to go on the March of 1000 Togas, Oko.press, 11/01/2020.

[3] 89% are in favour of remaining in the Union. Only 6% of respondents were against remaining, while 5% responded that they had no opinion on this. “Poles want to leave the EU? The survey leaves no room for illusions”, 02/02/2020, SE.pl

[4a] “The Netherlands suspended the extradition of 11 Poles. Concerns about the right to a fair trial”, wyborcza.pl, 07/01/2019,

[4b] Irish court suspends 20 extraditions to Poland, Rp.pl, 16/10/2018

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego ruchu.

Dorzucisz się?


Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Sprawdź raport finansowy z 2018 roku. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn