5 970 z 10 000 podpisów

Adresaci Posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego, i Do wiadomości: Rada Unii Europejskiej

Click to read English version

[1] Art. 2. Główne wartości Unii. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Dlaczego to jest ważne:

 • Obecne mechanizmy, takiej jak art. 7 Traktatu o UE są nieskuteczne, gdyż wymagają jendomyślnej zgody politycznej rządów narodowych, z możliwością wzajemnego blokowania sankcji przez dwa łamiące zasady praworządności państwa (Polska blokuje realne działania wobec Węgier i vice versa). Polski rząd nie ma zamiaru wykonywać wyroków TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pomimo jasnego postanowienia tego Trybunału nadal nielegalnie działa Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym. Jednak kary za niewykonywanie wyroków są niewspółmiernie niskie stosunku do środków budżetowych, jakie otrzymuje Polska z UE i jakich mogłaby zostać czasowo pozbawiona do momentu przywrócenia praworządności.
 • Podczas lipcowego Szczytu Europejskiego padła deklaracja, że Unia wznowi pracę nad powiązaniem wypłaty środków unijnych od praworządności. Polski rząd ma potężne możliwości, aby rozmyć ten proces (może zablokować porozumienie finansowe dotyczące przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu pandemią koronawirusa).
 • Parlament Europejski dysponuje możliwością zawetowania budżetu, jeśli nie spełnione zostaną jego kluczowe oczekiwania. Szefowie największych ugrupowań w PE zadeklarowali taki ruch, ale mają też inne oczekiwania - praworządność może spaść na dalszy plan w zamian za spełnienie innych postulatów PE.
 • Parlament Europejski jest najbardziej demokratyczną instytucją Unii Europejskiej, podlegającą bezpośredniej woli wyborów i wyborczyń, dlatego możemy liczyć, że nasz głos zostanie uwzględniony przez posłanki i posłów do PE.
 • Istnieje ryzyko, że Unia Europejska przyjmie jakieś rozwiązanie dotyczące warunkowości przyznawania funduszy, ale będzie ono tak samo nieskuteczne, jak obecne mechanizmy - rządy państw naruszających praworządność i prawa człowieka będą mogły wzajemnie blokować uruchomienie takiej procedury.
 • Wprowadzenie mechanizmu nie oznaczałoby automatycznego pozbawienia Polski funduszy europejskich, ale sytuacja byłaby każdorazowo oceniana, co skutecznie mogłoby ograniczyć dalsze zapędy rządu w dalszym upolitycznieniu sądów, jak i umożliwić wypłatę środków po przywróceniu fundamentów praworządności i przestrzegania praw człowieka.

English version

Members of the European Parliament,

Thank you for your strong statement on violations of the rule of law and human rights in Poland. However, we know that so far the instruments available to the European Union were insufficient. It is time for decisive and effective action to end the impunity of governments undermining common values enshrined in the Treaty on European Union - these are also Polish values, which we have agreed on, when joining the Union.

Due to the repetitive breaking the law by the United Right government, at present, the only effective measure is to make a strong link between the payment of European funds and respecting the rule of law. We hope that the European Parliament, which has the possibility of vetoing the budget, will end the European Union's awkwardness towards countries which blatantly violate the values which apply tot all the EU member states. The mechanism of Article 7 of the EU Treaty has proved ineffective, it is time for real change: Funds for the Rule of Law.

Governments that violate rules, such as the Polish Government, should face the consequences so that we can protect our common good - a Union based on values: the rule of law, equality before law and justice.

Why this is important:
 • The current mechanisms are ineffective - as in Article 7 of the EU Treaty - and require political consent of governments, with the possibility of mutual blocking of sanctions by two violators of the rule of law (Poland blocks real action against Hungary and vice versa). The Polish Government has also suggested not implementing the judgments of the CJEU (Court of Justice of the European Union). However, the penalties for non-implementation of the judgments are disproportionately low compared to the budgetary resources Poland receives from the EU and could be temporarily deprived of until the rule of law is restored.
 • During the European Summit in July 2020, a declaration was made that the Union would resume its’ work on linking the payment of EU funds to the rule of law. The Polish Government has a powerful opportunity to water down this process (it can block a financial agreement to counter the crisis caused by the coronavirus pandemic).
 • The European Parliament has the opportunity to veto the budget if its key expectations are not met. The heads of the EP's largest groups have declared such a move, but they also have other expectations - the rule of law may fall into the background in exchange for meeting other EP demands.
 • The European Parliament is the most democratic institution of the European Union, subject to tdirect will of the electorate and the electorate, so we can count on our vote to be taken into account by MEPs.
 • There is a risk that the European Union will adopt some kind of solution regarding the conditionality of the allocation of funds, but it will be just as ineffective as the current mechanisms - governments of countries violating the rule of law and human rights will be able to block each other from launching such a procedure.
 • The introduction of the mechanism would not mean automatically depriving Poland of European funds, but the situation would be assessed on a case-by-case basis, which could effectively limit the government's further drive to further politicise the courts, as well as allowing funds to be disbursed once the foundations of the rule of law and human rights have been restored.

Następny krok - podziel się!

Udostępnij ten apel swoim znajomym, aby podpisało go więcej osób!

Dorzucisz się?


Dorzuć się do kampanii na rzecz obrony praworządności i praw człowieka w momencie, gdy zapadają kluczowe decyzje. Dzięki Twoje wpłacie będziemy mogli skutecznie docierać do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Sprawdź raport finansowy z 2018 roku. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn